تست جاری شدن عسل

تست جاری شدن عسل از قاب موم

  تست جاری شدن عسل از قاب موم این قاب برای بهتر نمایش دادن جریان عسل، از کندو بیرون آورده شده است تا از نزدیک به شما نشان دهد که چطور کار می کند. توجه داشته باشید که برای برداشت عسل نیاز نیست...

ادامه مطلب