اصلاح نژاد زنبور عسل

اصلاح نژاد زنبور عسل

اصلاح نژاد زنبور عسل و ملکه و آزمایشهای زنبور عسل شیوع سریع جرب های Varroa در بین كلونی های زنبور عسل و آسیب های وارد شده از این انگل به صنعت زنبور عسل ، باعث شد تا در بین دانشمندان و محققین اصلاح نژ...

ادامه مطلب