زنبورداری اسفند ماه

زنبورداری اسفند ماه

کارهای زنبورداری اسفند ماهاین مقاله آخرین مقاله از سری مقاله های ماهانه رویال می‌باشد یعنی زنبورداری اسفند ماه. در اسفند ماه هم مهمترین وظیفه زنبور دار گرم نگهداشتن و گرم بسته بندی نمودن كندوها د...

ادامه مطلب