عسل در میان ادیان

عسل از نگاه دیگر ادیان

جایگاه عسل در میان ادیان دیگر   فراوانی (وفور نعمت)همه ما درباره سرزمینی شنیده‌ایم که رودهایی از شیر و عسل در آن جریان دارند. این اصطلاح یک استعاره معروف است که یهودیان در زمان صحبت از فلسطین، ج...

ادامه مطلب