جمع آوری عسل از زیر زمین

جمع آوری عسل از زیر زمین

    کندو زنبور عسل در زیر زمین" زنبور های مرگ " که برای اهالی روستا به شدت مزاحمت ایجاد می کنند. اما مردی در این روستا با برداشت عسل آن ها زندگی خود را می گذراند. در فیلم مشاهده می‌ک...

ادامه مطلب